Tůma a Fridrich na nové nahrávce orchestru Musica Florea

Nejnovějším počinem barokního orchestru Musica Florea na poli diskografie se v listopadu tohoto roku stalo CD s vokálními duchovními skladbami českých autorů 18. století. Pašijové oratorium Musica in luctu Jana Anselma Fridricha doplňuje Stabat mater g moll Františka Ignáce Antonína Tůmy.
Musica Florea (zdroj MF)

Jan Anselm Fridrich (? – 1769), doposud neznámý hudební skladatel, vytvořil své dílo Musica in luctu sive piae considerationes in amarissimam Christi passionem (zkráceně Hudba v zármutku) během svého působení jako varhaník v premonstrátském želivském klášteře v roce 1764. Oratorium, jež zhudebňuje textové výňatky ze Starého zákona (zejména kniha proroka Izaiáše), uvedl orchestr pod vedením Marka Štryncla a sbor Collegium Floreum 4. listopadu 2018 v Sále Martinů pražské Hudební a Taneční fakulty Akademie múzických umění.

„Hudba v zármutku neboli zbožné rozjímání o hořkém umučení Krista obsahuje uzavřené recitativy, árie a sbory. Jejich hudební doprovod tvoří především smyčcové nástroje, dva trombony, které jsme dle dobových zvyklostí rozšířili o třetí, basový trombon, a varhany,“ přibližuje Marek Štryncl.

Fridrichova hudební kompozice zaujme především autorovým kontrapunktickým mistrovstvím vrcholného baroka, stejně jako zapojením prvků, jež předznamenávají nástup klasicismu.

„Na Tůmově oratoriu je nesmírně překvapující přítomnost jak dramatických výrazových prostředků, tak zejména užití naprosté brilantnosti a virtuozity ve hře smyčcových nástrojů i zpěvu. Tato technická vytříbenost jde však vždy ruku v ruce s pašijovým významem přednášeného textu,“ doplňuje Štryncl.

Druhou částí nahrávky je Stabat mater, středověký latinský hymnus Františka Ignáce Antonína Tůmy (1704 – 1774), českého hudebního skladatele, který převážnou část svého tvůrčího života strávil ve Vídni. Své Stabat mater g moll pro čtveřici hlasů (čtyři sólisté a čtyřhlasý sbor) a basso continuo složil v roce 1747 a jeho formou navázal zejména na tradici Emanuela Astorgy. Text, pojednávající obdobně jako u první skladby o žalu nad umučením Krista, je dělen do kratších úseků, v nichž je uplatňována rozmanitá homofonní i polyfonní sazba. Autorovi se podařilo propojit mnoho barevných hudebních odstínů s invencí melodickou, harmonickou i formální, čímž výsledek získává unikátní, stylově vytříbenou jednotu.

Orchestr Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních zabývajících se stylově poučenou interpretací hudby v České republice. Zakladatelem a vedoucím ansámblu je violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Orchestr hraje na originální nástroje nebo jejich kopie, jeho práce vychází ze studia dobových pramenů a estetiky – vlastní badatelská činnost a oživování zapomenutých interpretačních stylů a prostředků. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, operní a oratorní, a to od počátků baroka až po 20. století. V roce 2014 vznikla pod hlavičkou orchestru mobilní scéna na principech barokního divadla Florea Theatrum, která dovoluje lepší práci s rekonstruovanými hudebně dramatickými díly – dobovými operami a balety rozmanitého rozsahu.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat