Podmínky užívání

Přístup k internetovým stránkám portálu Opera Plus (dále jen „stránky“) a jejich používání se řídí těmito všeobecnými podmínkami (dále jen „podmínky“). Užíváním stránek jejich návštěvník (dále jen „uživatel“) projevuje souhlas s těmito podmínkami v jejich plné šíři. Tento souhlas je účinný k okamžiku prvního vstupu uživatele na stránky. Provozovatel stránek (dále jen „provozovatel“) si vyhrazuje právo podmínky kdykoli změnit a doplnit, a to tak, že jejich nové znění uveřejní na stránkách. Uživatelé stránek jsou povinni podmínky a jejich změny průběžně sledovat.

Provozovatel neposkytuje jakékoli záruky, že se na stránkách nevyskytnou vady nebo že nedojde k jejich výpadkům. Přes veškeré úsilí provozovatel nemůže vyloučit výskyt počítačových virů a nepřebírá odpovědnost za jakoukoli škodu, která může být způsobena virovou nákazou. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za neautorizované změny stránek, technická selhání, chyby či jakékoli jiné vady, které mohou při provozu stránek nastat.

Přestože provozovatel vyvíjí maximální snahu, aby obsah stránek byl pravdivý, úplný a přesný, neposkytuje žádnou záruku, že informace zveřejňované na stránkách takové budou. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která může vzniknout uveřejněním nepravdivých, neúplných či nepřesných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která může vzniknout užíváním stránek, nemožností je užívat, jakož i jakýmkoli jednáním, které bylo učiněno v souvislosti s  užíváním stránek. Uživatelé nesou veškerá rizika, která mohou plynout z užívání stránek, z odkazování na stránky a na jejich obsah, nebo ze spoléhání na pravdivost, úplnost a přesnost informací na nich zveřejněných. Uživatelům se nedoporučuje přijímat žádná zásadní osobní, finanční nebo obchodní rozhodnutí na základě informací, získaných prostřednictvím stránek.

Postoje a názory, které jednotliví autoři prezentují ve svých článcích zveřejňovaných na stránkách, nemusí nezbytně vyjadřovat a odrážet názory provozovatele. Za formální a věcnou správnost článku ručí autor. Příspěvky uživatelů zveřejněné v  komentářích či diskuzích na stránkách nejsou žádným způsobem spjaty s provozovatelem ani s autory článků a nevyjadřují jejich názory.

Provozovatel neručí za obsah jiných internetových stránek, na které odkazuje, a nenese za ně žádnou odpovědnost.

Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva. Provozovatel uděluje uživateli bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k užití obsahu stránek. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití stránek a jejich obsahu pro vlastní potřebu uživatele, a to s dále popsanými omezeními. Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, publikovat, rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat originál či rozmnoženiny obsahu stránek, ani z něj vytvářet souborná či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat obsah stránek k jakýmkoli účelům odporujícím podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí obsah stránek využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu autorského díla nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných, resp. užívaných provozovatelem nebo rušit používání těchto serverů.

Tyto podmínky a užívání stránek se řídí právem České republiky. Pro řešení jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti s užíváním stránek jsou příslušné soudy České republiky.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky