Podmínky užívání

Přístup k internetovým stránkám portálu Opera Plus (dále jen „stránky“) a jejich používání se řídí těmito všeobecnými podmínkami (dále jen „podmínky“). Užíváním stránek jejich návštěvník (dále jen „uživatel“) projevuje souhlas s těmito podmínkami v jejich plné šíři. Tento souhlas je účinný k okamžiku prvního vstupu uživatele na stránky. Provozovatel stránek (dále jen „provozovatel“) si vyhrazuje právo podmínky kdykoli změnit a doplnit, a to tak, že jejich nové znění uveřejní na stránkách. Uživatelé stránek jsou povinni podmínky a jejich změny průběžně sledovat.

Provozovatel neposkytuje jakékoli záruky, že se na stránkách nevyskytnou vady nebo že nedojde k jejich výpadkům. Přes veškeré úsilí provozovatel nemůže vyloučit výskyt počítačových virů a nepřebírá odpovědnost za jakoukoli škodu, která může být způsobena virovou nákazou. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za neautorizované změny stránek, technická selhání, chyby či jakékoli jiné vady, které mohou při provozu stránek nastat.

Přestože provozovatel vyvíjí maximální snahu, aby obsah stránek byl pravdivý, úplný a přesný, neposkytuje žádnou záruku, že informace zveřejňované na stránkách takové budou. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která může vzniknout uveřejněním nepravdivých, neúplných či nepřesných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která může vzniknout užíváním stránek, nemožností je užívat, jakož i jakýmkoli jednáním, které bylo učiněno v souvislosti s  užíváním stránek. Uživatelé nesou veškerá rizika, která mohou plynout z užívání stránek, z odkazování na stránky a na jejich obsah, nebo ze spoléhání na pravdivost, úplnost a přesnost informací na nich zveřejněných. Uživatelům se nedoporučuje přijímat žádná zásadní osobní, finanční nebo obchodní rozhodnutí na základě informací, získaných prostřednictvím stránek.

Postoje a názory, které jednotliví autoři prezentují ve svých článcích zveřejňovaných na stránkách, nemusí nezbytně vyjadřovat a odrážet názory provozovatele. Za formální a věcnou správnost článku ručí autor. Příspěvky uživatelů zveřejněné v  komentářích či diskuzích na stránkách nejsou žádným způsobem spjaty s provozovatelem ani s autory článků a nevyjadřují jejich názory.

Provozovatel neručí za obsah jiných internetových stránek, na které odkazuje, a nenese za ně žádnou odpovědnost.

Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva. Provozovatel uděluje uživateli bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k užití obsahu stránek. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití stránek a jejich obsahu pro vlastní potřebu uživatele, a to s dále popsanými omezeními. Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, publikovat, rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat originál či rozmnoženiny obsahu stránek, ani z něj vytvářet souborná či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat obsah stránek k jakýmkoli účelům odporujícím podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí obsah stránek využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu autorského díla nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných, resp. užívaných provozovatelem nebo rušit používání těchto serverů.

Tyto podmínky a užívání stránek se řídí právem České republiky. Pro řešení jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti s užíváním stránek jsou příslušné soudy České republiky.

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti:

  1. Obsah online nabídky

Opera Plus nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky z odpovědnosti vůči Opeře Plus, které se vztahují na škody hmotného a nehmotného charakteru, jež byly způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací, resp. používáním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje ze strany Opery Plus prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění.

Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Opera Plus si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění, vymazání částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení nebo na dočasné či definitivní pozastavení zveřejnění.

  1. Reference a odkazy

Hyperlinkové odkazy jsou buď námi jednoznačně označeny nebo se poznají podle změny adresního řádku Vašeho prohlížeče.

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hypertextové odkazy“), které jsou mimo oblast odpovědnosti Opery Plus, by vstoupila v platnost povinnost nést odpovědnost výhradně v tom případě, ve kterém Opera Plus o obsazích věděla a bylo pro ni technicky možné a proveditelné zabránit použití v případě výskytu protiprávních obsahů.

Opera Plus tímto výslovně prohlašuje, že v době uvedení odkazu nebyly patrné na odkazovaných stránkách žádné ilegální obsahy. Opera Plus nemá vliv na aktuální a budoucí podobu, obsahy nebo autorská práva k odkazovaným/propojeným stránkám. Proto se tímto Opera Plus výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných/propojených stránek, které byly po uvedení odkazu změněné. Toto konstatování platí pro všechny odkazy a reference uvedené v rámci vlastní internetové nabídky a pro cizí zápisy do knih hostů, diskusních fór a e-mailových seznamů zřízených Operou Plus. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a obzvlášť za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání takovým způsobem poskytnutých informací, odpovídá pouze poskytovatel té stránky, na kterou bylo odkázáno, a nikoli ten poskytovatel, který prostřednictvím odkazů pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.

  1. Autorské právo a právo k ochranným známkám

Opera Plus usiluje o to, aby ve všech publikacích respektovala autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používala jí samotnou vyhotovené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo sáhla po grafikách, zvukových dokumentech, videosekvencích a textech, na které se nevztahuje licence.

Všechny obchodní značky a značky zboží uváděné v rámci internetové nabídky a třetími osobami případně chráněné podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného práva k ochranným známkám a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků. Pouze z důvodu pouhého jmenování nelze vyvozovat důsledek, že obchodní značky nejsou chráněny právy třetích osob!

Autorské právo ke zveřejněným objektům vyhotoveným samotnou Operou Plus zůstává výhradně ve vlastnictví Opery Plus. Rozmnožování nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu Opery Plus dovoleno.

  1. Právní účinnost tohoto prohlášení o odmítnutí odpovědnosti

Toto prohlášení o odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo neúplně odpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají tím obsah a platnost zbývajících částí dokumentu nedotčeny.

  1. Odpovědnost za vlastní obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme podle Zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích za vlastní obsah těchto stránek podle všeobecných zákonů. Tato webová stránka byla sestavena s největší možnou pečlivostí. Přesto nemůžeme převzít záruku za úplnost, bezchybnost a aktuálnost poskytnutého obsahu. Je vyloučena jakákoliv odpovědnost za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, pokud se nezakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

6.Rozhodné právo

Pro tuto internetovou stránku a odmítnutí odpovědnosti je rozhodné právo České republiky.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]