Ochrana osobních údajů uživatelů

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji návštěvníků a uživatelů (dále jen „uživatel“) služeb internetového portálu Opera Plus (dále jen „stránek“). Provozovatel stránek (dále jen „provozovatel“) postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy.

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Redakce Opery PLUS, šéfredaktor Jan Rossa, dále jen: „správce“).
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Ze strany správce nedochází  automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2020.

 

Ostatní ustanovení

Provozovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popřípadě k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Provozovatel shromažďuje se souhlasem uživatelů jejich osobní údaje v následujícím rozsahu: uživatelské jméno, jméno a příjmení, e-mailová adresa, unikátní heslo uživatele pro přístup k účtu registrace na stránkách provozovatele, poštovní adresa. Provozovatel neshromažďuje citlivé osobní údaje definované v §4 zákona 101/2000 Sb.

Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem identifikace uživatelů pro přístup ke službám, poskytovaným v rámci stránek provozovatele. Služby vyžadující registraci, resp. identifikaci jsou komentáře, diskuze, soutěže, ankety, dotazy zasílané umělcům v rubrice Zeptejte se sami, vzkazy zasílané redakci prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách a také newslettery, rozesílané redakcí do emailových schránek uživatelů. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah služeb, vyžadujících registraci uživatelů.

Osobní údaje jsou shromažďovány elektronickou cestou, v databázi umístěné na serveru, vyhrazeném pro provozovatele. Provozovatel uchovává osobní údaje uživatele pouze po dobu nutnou k účelu jejich zpracování. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem uživatele. Za souhlas k poskytnutí údajů za účelem zpracování je považováno vyplnění a odeslání těchto údajů uživatelem.

Provozovatel nepředává osobní údaje uživatele třetím osobám, resp. subjektům. Výjimku tvoří soutěže, kdy uživatel poskytnutím osobních údajů vyjadřuje souhlas k jejich předání třetí osobě, resp. subjektu. Případný nesouhlas s tímto předáváním musí uživatel vyjádřit písemně. Výjimkou předání osobních údajů uživatele třetím osobám, resp. subjektům jsou také případy, kdy je provozovatel ze zákona povinen tyto údaje poskytnout.

Uživatel má právo kdykoli požádat o opravu svých osobních údajů shromažďovaných provozovatelem. Uživatel má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a také požádat o jejich výmaz z databází provozovatele. Odvoláním souhlasu, resp. žádostí o výmaz dojde k ukončení služeb odebíraných od provozovatele, které vyžadují souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu svých zákonných práv může uživatel využít e-mailovou adresu [email protected].

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]