Ochrana osobních údajů uživatelů

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji návštěvníků a uživatelů (dále jen „uživatel“) služeb internetového portálu Opera Plus (dále jen „stránek“). Provozovatel stránek (dále jen „provozovatel“) postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy.

Provozovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popřípadě k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Provozovatel shromažďuje se souhlasem uživatelů jejich osobní údaje v následujícím rozsahu: uživatelské jméno, jméno a příjmení, e-mailová adresa, unikátní heslo uživatele pro přístup k účtu registrace na stránkách provozovatele, poštovní adresa. Provozovatel neshromažďuje citlivé osobní údaje definované v §4 zákona 101/2000 Sb.

Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem identifikace uživatelů pro přístup ke službám, poskytovaným v rámci stránek provozovatele. Služby vyžadující registraci, resp. identifikaci jsou komentáře, diskuze, soutěže, ankety, dotazy zasílané umělcům v rubrice Zeptejte se sami, vzkazy zasílané redakci prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách a také newslettery, rozesílané redakcí do emailových schránek uživatelů. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah služeb, vyžadujících registraci uživatelů.

Osobní údaje jsou shromažďovány elektronickou cestou, v databázi umístěné na serveru, vyhrazeném pro provozovatele. Provozovatel uchovává osobní údaje uživatele pouze po dobu nutnou k účelu jejich zpracování. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem uživatele. Za souhlas k poskytnutí údajů za účelem zpracování je považováno vyplnění a odeslání těchto údajů uživatelem.

Provozovatel nepředává osobní údaje uživatele třetím osobám, resp. subjektům. Výjimku tvoří soutěže, kdy uživatel poskytnutím osobních údajů vyjadřuje souhlas k jejich předání třetí osobě, resp. subjektu. Případný nesouhlas s tímto předáváním musí uživatel vyjádřit písemně. Výjimkou předání osobních údajů uživatele třetím osobám, resp. subjektům jsou také případy, kdy je provozovatel ze zákona povinen tyto údaje poskytnout.

Uživatel má právo kdykoli požádat o opravu svých osobních údajů shromažďovaných provozovatelem. Uživatel má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a také požádat o jejich výmaz z databází provozovatele. Odvoláním souhlasu, resp. žádostí o výmaz dojde k ukončení služeb odebíraných od provozovatele, které vyžadují souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu svých zákonných práv může uživatel využít e-mailovou adresu [email protected]

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky