Padesát let společně u klavíru

  1. 1
  2. 2

Manželia Ludmila Kojanová a Pavel Novotný pri jednom, dvoch… klavíroch  

Klavírne duo, ktoré spolu hrá a pôsobí  už plných päťdesiat rokov vzniklo na pôde Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, kde obaja partneri študovali klavírnu hru u profesorov Ludvíka Kunderu a Karla Janderu. Obaja pochádzajú z Čiech, hudbe oddaného prostredia.Rodáčka z Prahy Ludmila Kojanová (1940) navštevovala prvé hodiny klavírnej hry v Mestskej hudobnej škole v Dobříši, konzervatórium v Prahe u profesorky Emy Doležalovej. Učiteľkou Pavla Novotného (1938) bola maminka Ludmila Novotná – Pryčová, kedysi žiačka Jaroslava Kvapila. Mnohé skladby žien – skladateliek, napríklad Slávy Vorlovej, Blaženy Rylek – Staňkovej, či Jitky Snižkovej premierovala. Veľký vplyv na jeho osobnosť mal aj strýko Gracian Černušák – každý týždeň pri návšteve musel odpovedať „kde byl a co slyšel?“ Na konzervatóriu v Brne ho viedla profesorka Anna Skalická, žiačka Viléma Kurza.  Do triedy Prof. Dr. Ludvíka Kunderu, rektora JAMU  spomedzi dvadsiatich siedmich uchádzačov prijali len dvoch: Pavla a Ludmilu – tvorili vlastne celý ročník a v tomto zložení aj absolvovali.

Bol to rok 1963, keď prijali miesto pedagógov na Konzervatóriu v Košiciach, dochádzali niekoľko rokov učiť aj na JAMU do Brna, v rokoch 1996 – 2008 boli pedagógmi Fakulty humanitných a prírodných vied, na katedre hudby Prešovskej univerzity. Súčasne po celý čas, päť desaťročí a koncertných sezon  koncertovali, nahrávali, zapájali sa do hudobného života Košíc a kraja, reprezentovali aj v zahraničí (Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Island, Švajčiarsko a iné). Venovali sa aj teoretickým prácam, prednáškam, členstvu v porotách,  oponentským posudkom,  obaja získali tituly Docent a ArtD (doktor umenia), vydali niekoľko CD nahrávok a jedinečnú publikáciu, bibliografiu hudobnej literatúry pre obsadenie, ktoré je im blízke: štvorručný klavír, dva klavíry, tri klavíry, komorné zoskupenia a podobne. Aktivity, ktoré vydajú na jeden,  na dva životy. Vychovali stovky žiakov, ktorí na nich s úctou spomínajú v rôznych končinách Európy  a  vedomosti, ktoré  získali ďalej odovzdávajú svojim žiakom na Islande, v Španielsku, Nemecku, v Rakúsku, USA, Austrálii, ale hlavne v Čechách a na Slovensku. Do roka 2008 boli  aktívnymi učiteľmi klavírnej hry, dodnes sú vyhľadávanými majstrami metodiky a techniky hry pre 4ruky, znalcami klavírnej literatúry, muzikantskej erudície a pedagogicko-interpretačných špecifík, sú vzorom a inšpiráciou svojou neúnavnou  pracovitosťou a tvorivým zápalom!

Päťdesiate výročie sobáša oslávili v tichosti, v ateliéri  domova s dvomi klavírnymi krídlami. Svojim priaznivcom v Českom spolku v Košiciach pripravili hodnotný večer, na ktorom muzikologička Lýdia Urbančíková a Július Klein, riaditeľ Štátnej filharmónie Košice ich novú CD platňu uviedli do života, posypali jalovcom z moravských Vizovic, aby prinášala  poslucháčom radosť a umelecký zážitok.

Tieto fakty a  myšlienky som uvádzala na jubilejnom stretnutí  umelcov, klavírneho dua Kojanová – Novotný pri príležitosti päťdesiateho výročia  pôsobenia a  prezentácie ich novej CD platne.Oproti  trom predchádzajúcim CD platniam so štúdiovo nahratým programom ide o verejnú nahrávku koncertu Česká hudba pro klavírní duo, ktorý uskutočnili pred dvoma rokmi v rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Dramaturgická skladba a umelecká hodnota programu na najnovšej platni zodpovedá doterajšiemu trendu, vysokej profesionalite a kvalite výkonu, umeleckým názorom dua. Tematicky je zamerané na českú tvorbu pre  klavírne duo (klavír štvorručne): popri Slovanských tancoch Antonína Dvořáka  uvádzajú Národní tance  na Moravě Leoša Janáčka a slovenskú  premiéru  doteraz  neznámej verzie časti Úvod k Její pastorkyni – Žárlivost. Rovnako interesantné sú skladby ďalších českých autorov Jana Nováka, Karla Husu a Leopolda Koželuha. Nahrávku vydal Český spolek v Košiciach  „jako výraz uznání a úcty k celoživotnímu uměleckému dílu obou svých členú, které čeští krajané na Slovensku znají i z četných koncertú pořádaných Českým spolkem.“ (Záujemcovia ju môžu získať na adrese Českého spolku v Košiciach, Hlavná 70, 04001 Košice, Slovensko.)

  1. 1
  2. 2

Napsat komentář