Taneční konzervatoř Brno hledá nového ředitele

Taneční konzervatoř Brno hledá nového ředitele. Očekává se především rozvoj a modernizace uměleckého vzdělávání a zavádění nových trendů.

K O N K U R Z

Rada Jihomoravského kraje podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky
Taneční konzervatoře Brno, příspěvkové organizace
sídlo: Nejedlého 375/3, 638 00 Brno

Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace je unikátní vzdělávací instituce uměleckého charakteru, poskytuje vzdělávání v oboru vzdělání Tanec. Jedná se o 8letý umělecký obor, který nadaným žákům poskytuje všeobecné, odborné, speciální odborné a umělecko-pedagogické vzdělání. Součástí organizace je i školní jídelna a domov mládeže. V současné době škola vzdělává 135 žáků. Příspěvková organizace má 44 pedagogických a 12 nepedagogických zaměstnanců. Náročnost a složitost řízení školy spočívá zejména ve spolupráci školy s divadly a organizaci akcí mimo obvyklou dobu vzdělávání ve škole. Zřizovatel od nového ředitele/nové ředitelky mj. očekává rozvoj a modernizaci uměleckého vzdělávání, zavádění nových trendů v oblasti umělecké tvorby. Více informací na www.tkbrno.cz.

Požadavky:
1. předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 3 a 5,
2. znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
3. osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení (zejména manažerské schopnosti).

K přihlášce doložte následující přílohy:
1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),
2. originály nebo ověřené kopie dokladu, případně dokladů o průběhu zaměstnání a délce požadované praxe včetně uvedení pracovního zařazení (možno nahradit ověřenými kopiemi nebo originály zejména pracovních smluv, jmenování, dohod o skončení pracovněprávního vztahu, odvolání z pracovního místa, výpovědí apod.),
3. strukturovaný profesní životopis,
4. esej na téma vedení dotčené školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry Jihomoravského kraje a České republiky a případně další strategické dokumenty v rozsahu max. 5 stran formátu A4,
5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
6. originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky: od 01.08.2024

Předpokládaný plat:
– 53 000 – 65 000 Kč měsíčně (13. platová třída, uvedený rozptyl zohledňuje platový stupeň a příplatek za vedení)
– osobní příplatek až do 14 000 Kč měsíčně – přiznáván po naplnění podmínek zpravidla po 3 měsících trvání výkonu funkce
– odměna za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

V konkurzním řízení mohou být uchazeči podrobeni hodnocení pomocí psychologických diagnostických metod. O využití uvedeného hodnocení rozhodne podle ustanovení § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkurzní komise v rámci svého prvního jednání. Hodnocení by obsahovalo rozhovor uchazeče s psychologem, testování zaměřené na motivaci uchazeče k výkonu a zvládání stresu a testování zkoumající osobnost uchazeče a jeho charakteristiku.

Přihlášku s přílohami doručte do 22.03.2024 na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě.

Přihláška doručená po stanoveném termínu nebo neúplná přihláška bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT – KONKURZ – … (název příspěvkové organizace, k níž se přihláška vztahuje)“

Benefity
Vzdělávací kurzy, školení
Stravenky/příspěvek na stravování
Dovolená 5 týdnů
Zdravotní volno/sickdays
Příspěvek na sport/kulturu/volný čas
Firemní školka
Mobilní telefon
Možnost si napracovat hodiny
Firemní akce
Bonusy/prémie
Flexibilní začátek/konec pracovní doby
Profesní/osobní kouč
Příspěvek na penzijní/životní připojištění

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
0 0 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments