Milánská La Scala včera a dnes (8)

  1. 1
  2. 2

2. 2. 5. Orgány nadace

V.l.
Orgány nadace jsou:
a) valná hromada,
b) správní rada,
c) předseda správní rady,
d) oprávněný zástupce,
e) dozorčí rada.

V.ll.
V uvedených orgánech: správní rada, předseda správní rady, oprávněný zástupce, dozorčí rada, se nemohou účastnit ti, kteří se nacházejí v postavení uvedeném v článku 15, odstavci 1, pod písmeny a), b) c), d), e), f) Zákona č. 55 ze dne 19. března 1990.

V.lll.
Každý orgán nadace na nejbližším zasedání po jmenování prověří, zdali jeho členové splňují záslužné a odborné předpoklady požadované zákonem a tímto statutem. Pokud má takovéto prověření záporný výsledek, prohlásí jejich členství za ukončené a provede jejich nahrazení.

V.lV.
Členové orgánů nadace uvedených v článku V.l. pod písmeny b), c) a e) ukončují své členství po právu v následujících případech:
– při ztrátě předpokladů k účasti na orgánu,
– při nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku pro trestné činy uvedené v článku 15, odstavci 1, pod písmeny a), b), c), d), e) Zákona č. 55 ze dne 19. března 1990,
– při konečném schválení opatření, které zavádí předběžné opatření uvedené v článku 15, odstavci 1, pod písmenem f) Zákona č. 55 ze dne 19. března 1990,
– při neomluvené absenci na třech po sobě jdoucích zasedáních orgánu.

V.V.
Ukončení členství vyslovuje orgán, jehož se člen účastní, jakmile se tento dozvěděl, že vznikly podmínky, které činí ukončení členství nezbytným, po předchozím upozornění na zahájení řízení o ukončení členství tomu, kdo jej jmenoval. Ukončení členství může být vysloveno i na žádost toho, kdo jmenoval jednotlivého člena.

V.Vl.
Členové orgánů nadace se nemohou účastnit rozhodování, ve kterém by na jejich účet nebo na účet třetích osob (včetně společností, v nichž jsou jednateli, členy dozorčí rady nebo zaměstnanci, a společností, ve kterých mají tyto rozhodující vliv nebo které je přímo či nepřímo kontrolují) vznikl střet zájmů se zájmy nadace. Tito členové se považují za přítomné pro účely platného ustanovení orgánu.

2. 2. 5. 1. Valná hromada

Vl.l.
Do působnosti valné hromady náleží:
a) jmenování a odvolávání členů správní rady se zachováním výjimek uvedených v zákoně a v tomto statutu,
b) přiznání třetím osobám postavení člena nadace po přeměně,
c) vyjadřování stanovisek ke změnám statutu,
d) vyjadřování stanovisek k roční účetní závěrce,
e) vyjadřování stanovisek ke každé jednotlivé otázce, která jí je předložena správní radou,
f) podávání návrhů správní radě na výkon činností vůči předchozím oprávněným zástupcům
g) udělení pověření k účetní kontrole nadace v dohodě s dozorčí radou.

Vl.ll.
Valná hromada se schází alespoň dvakrát za rok. Jedno ze zasedání musí být konáno v období mezi 1. a 10. prosincem každého roku nebo v každém případě v týdnu, ve kterém se koná slavnostní zahájení divadelní sezóny.

Vl.lll.
Valnou hromadu svolává předseda nadace, který ji vede, a to na základě své vlastní iniciativy nebo na žádost správní rady nebo na žádost alespoň čtvrtiny členů nadace. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem s uvedením programu jednání, a to alespoň 15 dní před zasedáním. Zakladatelské listiny a dokumenty, ke kterým se valná hromada bude vyjadřovat, musí být uloženy v sídle nadace alespoň 15 dní před zasedáním nebo v okamžiku svolání při zkráceném období. V naléhavých případech může být svolání provedeno i prostřednictvím telegrafu nebo faxu zaslaného pouze 48 hodin předem. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti většiny členů majících hlasovací právo. Valná hromada se považuje za usnášeníschopnou, i pokud existuje vada v jejím svolání, pokud jsou však přítomni všichni členové s hlasovacím právem a většina členů správní rady a členů dozorčí rady. V takovém případě může každý jednotlivý člen oprávněný k výkonu hlasovacího práva vznést námitku proti projednávání bodů uvedených na programu jednání, pokud prohlásí, že o nich nebyl dostačujícím způsobem informován.

Vl.lV.
Všichni členové mají právo účastnit se průběhu valné hromady. Organizace, kterým bylo přiznáno postavení člena nadace, jsou zastoupeny oprávněným zástupcem nebo osobou, kterou tento určí. Členové správní rady se mohou valné hromady účastnit vyjma zasedání, na kterých je jmenována správní rada nebo jeden či více jejích členů.

Vl.V.
Každý člen má právo na jeden hlas za každých 520.000 Eur vložených do nadace. Hlasovací právo nemůže být vykonáno, pokud vklady nebyly vloženy v dohodnutých lhůtách. Hlasovací právo na valné hromadě mají členové, kteří:

a) do nadace vložili během probíhajícího období činnosti vklad nejméně ve výši 520.000 Eur. V takovém případě právo na hlasování trvá do konce čtvrtého roku po dni, kdy byl upsán závazek na vklad, nebo
b) do nadace vložili vklad nejméně ve výši 5.200.000 Eur, a to jednorázově nebo v dílčích splátkách v období nepřevyšujícím čtyři roky. V takovém případě se hlasovací právo přiznává trvale.

Pro účely výkonu hlasovacího práva se vložené vklady před vstupem v platnost nového statutu počítají na základě pravidla platného ke dni vkladu.

Vl.Vl.
Valné hromady se účastní vládní orgán, v jehož kompetenci je oblast kultury, kraj Lombardie a obec Milán. Každému z nich jsou uděleny dva hlasy nezávisle na výši příslušných vkladů vložených do majetku nadace. Nařízením valné hromady může být každému z nich udělen jiný počet hlasů, pro každého jednotlivého člena však nejvíce 3 % z celkového počtu hlasů uplatňovatelných na každé jednotlivé valné hromadě.

Vládní orgán, v jehož kompetenci je oblast kultury, kraj Lombardie a obec Milán nedisponují hlasovacími právy při rozhodování o jmenování a odvolávání členů správní rady se zachováním výjimek uvedených v zákoně a v tomto statutu.

Vl.Vll.
Valná hromada schvaluje absolutní většinou ustanovení, která upravují její průběh. Valná hromada musí upravit účast výborů, asociací, nadací a dále jiných veřejných nebo soukromých osob, které, i když určitým způsobem přispěly k existenci a k činnosti nadace, nemají postavení členů, včetně okresu Milán a zaměstnanců divadla.

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Komentáře “Milánská La Scala včera a dnes (8)

Napsat komentář