Milánská La Scala včera a dnes (9)

  1. 1
  2. 2

2. 2. 5. 2. Správní rada

Vll.l.
Správní rada je složena ze sedmi osob včetně úřadujícího starosty města Milána, který je jejím předsedou. Ostatní členové jsou jmenováni takto:
a) jedna osoba Ministerstvem kultury a památek,
b) jedna osoba hejtmanem kraje Lombardie,
c) jedna osoba předsedou Komory obchodu, průmyslu, řemesel a zemědělství v Miláně,
d) tři osoby valnou hromadou.

Vll.ll.
Všichni členové správní rady mají stejná práva a povinnosti; nezastupují ty, kteří je jmenovali ani jim nejsou odpovědni.

Vll.lll.
K tomu, aby byli zvoleni za členy správní rady, je nezbytné, aby kandidáti splnili:
a) záslužné předpoklady
b) odborné předpoklady a zkušenost i s odkazem na oblast činnosti nadace


Vll.lV.
Funkční období členů správní rady je vyjma předsedy čtyřleté a mohou být jmenováni opakovaně. Čtyři roky počínají prvním zasedáním správní rady.

Vll.V.
V případě, kdyby v průběhu mandátu chyběl z jakéhokoliv důvodu jeden nebo více členů správní rady, předseda navrhne jeho výměnu, a to prostřednictvím osoby, která je oprávněna jmenovat chybějícího člena. Mandát nově jmenovaného člena končí společně s mandátem správní rady, jehož členem se stává.

Vll.Vl.
Správní rada je právoplatně ustanovena, když jsou její čtyři členové včetně předsedy ve funkčním období.

Vll.Vll.
Státní instituce jmenují členy orgánů, které mají ve své působnosti, nejdříve 30 dní před ukončením mandátu, ale nikoliv však po ukončení mandátu. Po marném uplynutí 45 dnů od ukončení mandátu nenahrazeným členům členství zaniká a osoba mající oprávnění ke jmenování odpovídá za vzniklé škody a zůstává trestně odpovědná za svou nedbalost.


2. 2. 5. 3. Správní rada, pravomoci a fungování

Vlll.l.
Do působnosti správní rady náleží:
a) schvalování roční účetní závěrky z období činnosti,
b) jmenování a odvolávání oprávněného zástupce (statutární orgán divadla tzv. sovrintendente),
c) schvalování změn statutu,
d) schvalování plánu umělecké činnosti se zvláštním zřetelem na omezení rozpočtu na návrh oprávněného zástupce,
e) řádné a mimořádné vedení nadace, pokud není svěřeno ze zákona či tímto statutem do působnosti jiného orgánu,
f) jmenování místopředsedy na návrh předsedy,
g) upravování vztahů s odbory na návrh oprávněného zástupce za použití a za dodržení příslušných kolektivních smluv.

Vlll.ll.
Správní rada se zpravidla schází jednou do měsíce, nejméně však čtyřikrát za rok; pro platnost zasedání je nutná účast většiny členů včetně oprávněného zástupce. Členové, kteří se zasedání účastní prostřednictvím telekomunikačního spojení, se považují za přítomné za podmínky, že je zajištěna možnost vzájemného dorozumívání mezi všemi účastníky.

Vlll.lll.
Oprávněný zástupce se zasedání správní rady účastní s výjimkou zasedání, na kterém správní rada musí přijmout rozhodnutí uvedené v článku 8.1, písmeno b) (jmenování a odvolání oprávněného zástupce), se stejnými pravomocemi a oprávněními jako mají ostatní členové správní rady.

Vlll.lV.
K účasti na zasedání správní rady je přizván umělecký anebo hudební ředitel (direttore artistico).

Vlll.V.
Správní rada rozhoduje většinou svých přítomných členů. V případě rovnosti hlasů převažuje hlas předsedy. Rozhodnutí týkající se otázek uvedených pod písmenem c) odstavce 1 c) (schvalování změn statutu) musí být přijata souhlasným hlasem alespoň pěti členů správní rady. O rozhodnutích uvedených pod písmenem d) odstavce 1 d) (schvalování plánu umělecké činnosti se zvláštním zřetelem na omezení rozpočtu na návrh oprávněného zástupce) nemůže hlasovat oprávněný zástupce.

Vlll.Vl.
Správní rada může převést na jednoho nebo více svých členů a dále na oprávněného zástupce zvláštní pravomoci a určit jejich omezení.


2. 2. 5. 4. Předseda a místopředseda

lX.l.
Předsedou nadace je úřadující starosta města Milán.

lX.ll.
Předseda nadaci zákonně zastupuje, svolává zasedání, a předsedá správní radě a valné hromadě a dbá na provádění rozhodnutí.

lX.lll.
V případě nepřítomnosti nebo zamezení výkonu funkce předsedy je jeho funkce vykonávána místopředsedou.


2. 2 .5 . 5. Oprávněný zástupce

X.l.
Oprávněného zástupce jmenuje správní rada na nejbližším příštím zasedání po svém ustanovení absolutní většinou svých členů. Jeho funkce končí společně s funkcí správní rady, která jej jmenovala, může však být znovu zvolen. V případě vzniku závažných důvodů může správní rada na základě rozhodnutí stejné většiny oprávněného zástupce odvolat.

X.ll.
Oprávněný zástupce musí být vybrán z osob majících ověřené zkušenost v oblasti organizování hudebních představení a podobných akcí; je oprávněn jmenovat své spolupracovníky, za jejichž činnost odpovídá.

X.lll.
Do působnosti oprávněného zástupce náleží:
a) samostatné řízení a koordinování činnosti umělecké produkce nadace a činnosti související a účelové v rámci plánů umělecké činnosti schválených s omezeními rozpočtu,
b) jmenování a odvolávání (v souladu se správní radou) uměleckého ředitele a hudebního ředitele z řad špičkových hudebníků nesporného věhlasu s mnoha zkušenostmi
c) účast na zasedání správní rady tzn. že oprávněný zástupce se zasedání správní rady účastní s výjimkou zasedání, na kterém správní rada musí přijmout rozhodnutí o jmenování nebo odvolání oprávněného zástupce, se stejnými pravomocemi a oprávněními jako mají ostatní členové správní rady.
d) vyhotovení roční účetní závěrky za uplynulé období a dále ve spolupráci s uměleckým ředitelem a hudebním ředitelem vyhotovení plánu umělecké činnosti, které předloží ke schválení správní rady,
e) vedení účetních knih a zápisů nadace,
f) vykonávání veškerých případných oprávnění udělených správní radou.


2.2.5. Kontrola vedení

Xl.l.
Na dodržování zákona a statutu, na dodržováním principů řádného vedení a zejména na vhodnost organizační, správní a účetní struktury zavedené nadací a na jejím správné fungování.

Dozorčí rada je složena ze tří výkonných členů a jednoho náhradního člena.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat