Dokument: Návrh transformace Národního divadla jako zadání pro výběr generálního ředitele

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Tým expertů po hlubokém seznámení s finanční, správní a provozní situací Národního  divadla, po prostudování výsledků auditů a dalších  materiálů dospěl k návrhu, který  komplexně řeší situaci ND, a to jak v krátkodobém, tak střednědobém horizontu.

Členové týmu expertů se v době od 19. 10. 2012 do 11. 1. 2013 setkali se zástupci vedení Národního divadla, jednotlivých uměleckých souborů, s jejich členy a reprezentanty kolektivních těles a vedli s nimi konzultace o historii, problémech současného stavu a optimálních možnostech řešení. Návrh rovněž konzultovali s dalšími vybranými osobnostmi.

Situace Národního divadla vyžaduje zásadní změnu už po dvacet let. Problémy způsobu jeho řízení, správy a financování jsou však založeny hluboko v minulosti. Současné velmi vážné obtíže vyplývající z postavení příspěvkové organizace a způsobu jejího řízení ze strany Ministerstva kultury vyvrcholily rozhodnutím ministra o zrušení příspěvkové organizace Státní opera Praha a faktickým sloučením souborů Státní opery Praha se soubory opery a baletu Národního divadla. Toto rozhodnutí nebylo připraveno podrobným vysvětlením důvodů, které k němu vedly, ani nebylo  provázeno pečlivým projednáním se všemi zaměstnanci, jichž se týkalo. Tak vznikl ještě obtížněji zvládnutelný a prakticky neřiditelný komplex zmítaný protichůdnými zájmy a představami a zbavený navíc ředitele. Vypukla bezprostřední krize, která se projevuje v uměleckém i ekonomickém ohledu, ale zejména v ohledu lidském, a vyžaduje proto řešení, jež nelze odkládat.

Řešení situace je podmíněno výrazným zlepšením dlouhodobě neuspokojivé komunikace mezi divadlem a zřizovatelem. Dokud bude tato krize trvat, nelze podniknout další nezbytné kroky, které umožní vybrat a uvést do funkce nového ředitele. Očekáváme rovněž, že finanční situace ND bude co nejrychleji dořešena v intencích příslibů, které ND od zřizovatele dostalo a na jejichž základě podniklo konkrétní personální a mzdová opatření.

Národní divadlo by mělo být první divadelní scénou  České republiky, ve všech parametrech srovnatelnou s evropskými divadelními domy obdobného významu a velikosti. Rozsah její činnosti by měl zahrnovat péči o klasická i současná díla české a světové provenience. Divadelní inscenace by měly promlouvat k současným divákům moderním jazykem. Tomu musí odpovídat provozně-organizační, materiální, finanční i umělecké podmínky. Jednotlivé soubory musejí disponovat vhodnými scénickými, zkušebními i výrobními prostory a kapacitami pro realizaci základních žánrů. Jejich financování musí umožňovat nejen standardní provoz a naplňování výkonových ukazatelů, ale v přiměřené míře též realizaci náročných tvůrčích projektů. To  vše má umožnit nejvyšší kvalitu, mezinárodní spolupráci, jakož i umělecký experiment, podporu současných autorů a podobně. Je tedy nezbytné, aby budoucí pevná pozice transformovaného Národního divadla vycházející z jeho významu, tradice i logických očekávání uměleckých výsledků byla potvrzena odpovídající úrovní finanční dotace ze strany státu. Dotace Národního divadla je dnes čtyřnásobně nižší, než je tomu v případě srovnatelných institucí v zahraničí. Ve střednědobém horizontu se jeví jako žádoucí prosazení finanční podpory i z dalších veřejných zdrojů a vytvoření lepšího prostředí pro důstojnou a efektivní spoluúčast sponzorů.

Tři pilíře koncepčního směřování Národního divadla

1. Princip řízení

Výše uvedené principy nelze naplňovat v nejistém prostředí, kdy ředitel instituce může být ze dne na den odvolán, kdy nejsou zaručeny a naplněny alespoň minimální vyhlídky financování na dobu, která odpovídá plánování produkce a provozu takto prestižního domu.
Finanční zajištění by mělo být s ohledem na uzavírání smluv s významnými umělci a partnery řešeno na základě alespoň pětiletého kontraktu.
Přímé zásahy do řízení divadla ze strany státních orgánů musejí být zcela vyloučeny, nejprve deklaratorně, formou závazného příslibu stávajícího zřizovatele, dále formou zřízení garanční rady a nakonec změnou právní subjektivity na instituci jiného typu, řízenou správní radou a umožňující samostatnou existenci divadla i co nejvyšší míru autonomie jeho složek.
Změna právní subjektivity by měla umožnit vznik umělecké instituce založené na jiném způsobu řízení, například holdingového typu, v čele s generálním ředitelem. Designovaný generální ředitel by bezprostředně po svém jmenování začal realizovat kroky vedoucí k reorganizaci stávající struktury směrem k cílovému stavu.
Po předběžném právním šetření vyšlo najevo, že v českém právním řádu v současné době neexistuje alternativní právní nástroj vůči stávající formě příspěvkové organizace, který by s sebou nenesl značná rizika.

Jako v současnosti jediný možný, přesto však rizikový a problematický právní nástroj se jeví forma akciové společnosti ve 100% vlastnictví státu. Všechny další alternativy vyžadují přijetí nového zákona. Nejkorektnějším řešením by pravděpodobně byl vznik nového právního subjektu zvláštním zákonem. V současné době se jako vhodné jeví tři cesty: Zákon o Národním divadle, Zákon o veřejnoprávní instituci,  Zákon o veřejné kulturní a umělecké instituci (obdoba veřejné výzkumné instituce). Je však zjevné, že přijetí nového zákona by vyžadovalo zdlouhavý legislativní proces a předběžnou politickou dohodu.

Bez ohledu na výše uvedené legislativní obtíže je však nezbytné provést maximum systémových změn již v režimu příspěvkové organizace. Ze strany zřizovatele je bez jakéhokoliv odkladu nutné uplatňovat vůči ND takový způsob řízení, který plně respektuje jeho právní, ekonomickou a personální samostatnost. Oprávněné požadavky na systém kontroly nesmí být nahrazovány zásahy do rozhodovacích pravomocí statutárního orgánu ND. Samostatnost rozhodování ředitele příspěvkové organizace je ostatně dána i současnou legislativou.

Cíl transformace

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
5 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments