Milánská La Scala včera a dnes (7)

  1. 1
  2. 2

2. NADACE

2.1. Nadace Teatro alla Scala

Teatro alla Scala prošlo v roce 1997 významnou právní transformací, kdy se z nezávislé nonprofitní organizace stalo soukromou nadací. Tato změna umožnila získání nových prostředků z privátní sféry a vyrovnání deficitu finančních prostředků přidělovaných veřejnými subjekty. Tím došlo k vytvoření nadace, soukromé neziskové instituce, sponzorované jak veřejnými, tak soukromými subjekty. V rámci svého nového právního statutu obdržela Fondazione Teatro alla Scala významné ekonomické i řídicí příspěvky.


Fondazione Teatro alla Scala byla zřízena za účelem šíření hudební kultury v Itálii i po celém světě a podpory umělecko-hudebního výzkumu. Dále má svou činností přispívat k hudebnímu vzdělávání společnosti, k pozvednutí a uchování jejího uměleckého odkazu.

Transformace byla součástí rozsáhlejšího organizačního vývojového procesu, který vedl k vytvoření tzv. Sistema Scala, systému, rozdělenému do několika jednotek, které jsou navzájem spojeny do jediné. Historické sídlo Piermarini je centrem celého systému. Druhou jednotkou bylo v letech 1997 – 2005 Teatro degli Arcimboldi, které navrhoval architekt Vittorio Gregotti a vybudoval je v oblasti Bicocca v Miláně, kam se Teatro alla Scala na tři sezóny přestěhovalo v době rekonstrukce historické budovy Piermarini. Další významnou úlohu hraje komplex dílen Ansaldo, kde se vyrábí scénické výpravy pro představení Teatro alla Scala. Vzdělávací úkol plní Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo, která je odpovědná za výchovu špičkově profesionálně vybavených osobností v oblasti umění a managementu. Další samostatnou jednotkou je Museo Teatrale alla Scala, kde je dochována historie divadla. Poslední částí je knihkupectví. Jedná se o společnost řízenou nadací, která odpovídá za prodej produktů, souvisejících s činnostmi divadla.

2.2. Statut a funkce nadace

2.2.1. Založení nadace

l.l.
Nadace FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO (Nadace Teatro alla Scala v Miláně) byla zřízena přeměnou z organizace ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA (Nezávislá nonprofitní organizace Teatro alla Scala). Nadace byla zřízena za účasti Italské republiky, kraje Lombardie, obce Milána a dalších zřizovatelů. Nadace svou činnost provádí v Itálii i v zahraničí a její sídlo je v Miláně.

2.2.2. Účel a činnosti

ll.l.
Tato nadace je nevýdělečnou organizací, která se snaží o propagaci hudebního umění organizováním operních, baletních, koncertních a jimých hudebních představení v Itálii a v zahraničí; vzdělávání umělců a profesionálů a hudební osvětu veřejnosti; propaguje výzkum i v návaznosti na sociální a kulturní podporu; přímo zajišťuje správu divadel, která jsou jí svěřena do správy; chrání a zhodnocuje historické a kulturní památky se zvláštním zřetelem na území, ve kterém působí; chrání výrobní, hudební, umělecké, technické a odborné vlastnictví.

ll.ll.
Nadace může v rámci a v souladu s účelem zřízení provádět veškeré činnosti povolené zákonem včetně obchodních a doplňkových činností.

ll.lll.
Dále může nadace provádět veškeré činnosti, které považuje za nezbytné, užitečné nebo jakkoliv vhodné pro dosažení hospodářské, finanční a majetkové činnosti, a může nakládat s movitým nebo nemovitým majetkem včetně, v rámci tohoto účelu a nabývat majetkové účasti v méně než stoprocentní výši na kapitálových společnostech. Nadace může v jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem provádět finanční operace za dodržení omezení stanovených zákonem.

2. 2. 3. Účast na nadaci

lll.l.
Na nadaci se účastní ze zákona Italská republika, kraj Lombardie a město Milán.

lll.ll.
Zřizovatelem může být každá jiná soukromá nebo veřejná, italská či zahraniční osoba, fyzická osoba nebo organizace, která se v okamžiku přeměny účastnila na majetku nadace vkladem ve výši nejméně 520.000 Eur.

lll.lll.
Dále se členem nadace může stát každá osoba jiná než ty, které se účastní na nadaci ze zákona, soukromá nebo veřejná, italská či zahraniční fyzická osoba nebo organizace, která je kooptována valnou hromadou za následujících podmínek:
– je garantována jedním ze zřizovatelů,
– účastní se na majetku nadace vkladem odpovídajícím nejméně 1% výše vlastního kapitálu vykázaného v poslední účetní závěrce stanovené valnou hromadou, nejméně však částkou ve výši 520.000 Eur ročně.

lll.lV.
Postavení člena nadace může být přiznáno i skupině společností za podmínky, že je tato skupina garantována jiným zřizovatelem nadace a účastní se na majetku vkladem odpovídajícím nejméně 1% výše vlastního kapitálu vykázaného v poslední účetní závěrce stanovené valnou hromadou, nejméně však částkou ve výši 520.000 Eur ročně.

Skupině společností je poté stanoveno vložení celkového a kumulovaného vkladu za všechny společnosti, které se na skupině účastní. Správní rada je oprávněna určit rozsah skupiny v návaznosti na změny ve společnostech, které ji tvoří. V okamžiku kooptace valná hromada určí způsoby výkonu hlasovacích práv, které náleží skupině.

lll.V.
Za účast na majetku se považuje jakýkoliv poskytnutý vklad ve prospěch nadace a její orgány jsou oprávněny určit účel jeho použití. Členové na sebe přebírají závazky vyplývající z účasti formou veřejné listiny za přítomnosti svědků. Správní rada vede ve své péči a na svou odpovědnost seznam členů nadace a dále knihu zápisů o rozhodnutích valné hromady. Ti, kteří se nadace účastní, nemohou vložené vklady znovu opakovat ani vznášet nároky na majetek nadace.

2. 2. 4. Majetek nadace

lV.l.
Počáteční majetek nadace je tvořen:
a) původním majetkem organizace Ente Autonomo Teatro alla Scala (Nezávislá nonprofitní organizace TaS),
b) vklady uvedenými v článku 6, odstavci 1, písmenu b) Vyhlášky č. 367 ze dne 29. června 1996,
c) dalšími peněžitými nebo nepeněžitými vklady přijatými v okamžiku přeměny.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat