Ptali jste se: Petr Fiala

Ředitel a hlavní sbormistr Českého filharmonického sboru Brno odpovídá na dotazy čtenářů Opery Plus


Dobrý den, někde jsem četla, že pocházíte z velké rodiny, kde se stále muzicírovalo. Nemyslíte, že toto dnes hodně chybí, že to je poznat na menším zájmu lidí o takzvanou vážnou hudbu? Vždyť ani v základních školách se hudební výchova neučí v takové míře jako dřív… (Alena P., Brno)

Ano, pocházím z velmi početné rodiny, jsem nejstarší z třinácti dětí. Moji rodiče nebyli profesionální hudebníci, ale měli hudbu rádi, tatínek krásně zpíval, maminka hrála na housle. Všichni moji sourozenci hráli na nějaký hudební nástroj a rodiče téměř každou neděli pořádali v našem velkém obýváku hudební podvečer, kde každý něco zahrál a potom jsme všichni zpívali lidové písně i vícehlasně. Tímto způsobem jsme přirozeně získávali vztah ke krásné hudbě a to je to, co dnes velmi chybí v rodinách i ve škole.

Dobrý den, měl jste ve své kariéře nějaké vzory? Pamatujeme ještě legendárního sbormistra Karla Hradila… Koho si nejvíc ze svých předchůdců u nás vážíte? Držíme vám palce! (Malíkovi, Brno)

Při své sbormistrovské kariéře, která již trvá asi padesát let, jsem poznal celou řadu vynikajících sbormistrů, jak vámi zmíněného Karla Hradila, po kterém jsem převzal brněnský mužský sbor Foerster, tak i řadu dalších osobností. Mám-li jmenovat jedno jméno, pak to byl určitě profesor Josef Veselka, vynikající sbormistr a člověk, legendární sbormistr Moravana a později Pražského filharmonického sboru.

Dobrý den, pane Fialo, mám pocit, že v Brně nejste ke slyšení zdaleka tak často, jak tomu bylo dřív. Mýlím se? Co tady pro nejbližší dobu chystáte? Na vaše vystoupení se vždy velmi těším! Přeji mnoho dalších úspěchů a zdraví! (Dana)

Máte pravdu, v poslední době zpíváme v Brně poměrně dosti málo koncertů, Filharmonie Brno pořádá velmi málo vokálně-symfonických projektů, a tak zpíváme v Brně již dvacet let pravidelně na Velikonočním festivalu duchovní hudby (letos v neděli 27. dubna 2014 Janáčkovu Glagolskou mši) a dále pořádáme v Besedním domě cyklus šesti abonentních koncertů, na kterých se snažíme milovníkům vokální hudby představit ukázky z našeho repertoáru. Velmi nás těší vzrůstající zájem brněnských posluchačů o tento abonentní cyklus. V sezoně 2014/2015 máme připravený již devátý ročník.

Jaký je teď zájem o sborové zpívání? Zdá se mně totiž, že snad každý ze současných vystudovaných zpěváků myslí na sólovou kariéru, a pokud to nevyjde, jdou se raději živit jinak než zpěvem. A do sborů se pak hlásí často jen neškolené hlasy. Jaká je podle vás současná úroveň českých pěveckých sborů? (Josef Valach)

Vaše otázka zahrnuje velmi široké spektrum problémů. Mám-li hovořit o profesionálním sboru, který vyžaduje od každého zpěváka pěvecké i hudební školení, ale i určité zkušenosti se sborovým zpěvem, tak situace u nás není v tomto ohledu dobrá. Konzervatoře i akademie velmi nedostatečně připravují své absolventy na práci v profesionálním sboru, a máte pravdu v tom, že studenti zpěvu „sní“ o sólové kariéře, ale všichni víme, že uplatnění absolventů zpěvu jako sólistů je při dnešní konkurenci jen velmi výjimečné.Dobrý den, vím, že také komponujete, velmi se mně před nedávnem líbili Bratři ze Soluně od vás. Co chystáte nového? Srdečně vás pozdravuji a přeji hodně úspěchů. (Petr Zámečník, Brno)

Vystudoval jsem na konzervatoři a JAMU skutečně vedle klavíru a dirigování také skladbu. Dnes jsem autorem asi dvou set dvaceti skladeb, od instruktivních kompozic pro děti přes řadu komorních, vokálních a symfonických skladeb až po celovečerní operu, ale v posledních dvaceti letech jsem maximálně vytížen vedením Českého filharmonického sboru Brno, a tak čas a síly už se ke komponování nedostávají. Takže komponuji jenom velmi málo, většinou k nějakému významnému výročí (sem patří vámi zmíněná skladba Bratři ze Soluně pro bas a varhany, která vznikla k loňskému cyrilometodějskému výročí).

Dobrý den pane profesore, kolik sborů jste během svého života vystřídal, dokázal byste to spočítat? Kolik má váš současný sbor stálých členů, jaký je jejich věkový průměr a kolik vystoupení za rok máte? Zdravím vás a blahopřeji k tak výtečnému tělesu! (JF, Plzeň)

Za svého aktivního sbormistrovského života, to jest už asi padesát let, jsem spolupracoval s celou řadou amatérských sborů, ať už na různých kůrech s chrámovými sbory, založil a vedl jsem Letovický dětský sbor, slovenský smíšený sbor Kysuca, dívčí sbor Amicitia, mužský sbor Foerster. S těmito sbory jsem se účastnil mnoha národních i mezinárodních sborových soutěží. Nedávno jsem byl požádán o statistiku účastí s těmito sbory na mezinárodních soutěžích a došel jsem k překvapivému číslu: získal jsem celkem třicet šest cen na mezinárodních sborových soutěžích v mnoha zemích Evropy.

V roce 1990 jsem založil profesionální Český filharmonický sbor Brno, který má dnes padesát pět zpěváků na celý úvazek a dvacet externích zpěváků, čili v plném obsazení sedmdesát pět zpěváků. Věkový průměr ženské části je asi třicet dva let, mužské asi třicet osm let. Za rok odzpíváme asi osmdesát až devadesát koncertů, z toho asi polovinu u nás a polovinu v zahraničí.Dobrý den, rád bych se zeptal, jak na tom jste s financemi. Kdo váš sbor dotuje a v jaké výši, a jak na tom jste v porovnání s jinými profesionálními tělesy u nás? Kolik koncertů a kde nejvíc do roka děláte? (VB)

Český filharmonický sbor Brno je dnes po dvaceti čtyřech letech existence považován za jeden z nejlepších sborů Evropy. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími světovými orchestry (například Berlínská filharmonie, Vídeňská filharmonie, Londýnská filharmonie, Budapešťský festivalový orchestr a řada dalších), ale i se všemi českými orchestry v čele s Českou filharmonií.

Umělecky se nám velmi daří, s čímž ale ostře kontrastuje velmi svízelná ekonomická situace. Existujeme jako obecně prospěšná společnost, nemáme tedy zřizovatele a jsme odkázáni na různé dotační programy a granty, které pokryjí čtyřicet procent našich nákladů, to znamená, že šedesát procent prostředků na existenci musíme získat vlastní koncertní činností, což znamená obrovské pracovní vytížení, a asi osmnáct zahraničních turné v roce. Náš roční rozpočet je asi dvacet šest až dvacet osm milionů korun. Nejvíce nás podporuje Jihomoravský kraj (šest a půl milionu korun ročně), Ministerstvo kultury České republiky (asi dva až tři miliony korun ročně) a nejméně nás podporuje město Brno, jehož jméno máme v názvu a které reprezentujeme již dvacet čtyři let po celé Evropě (jeden milion korun ročně). Vedle toho se snažíme oslovovat různé profesionální sponzory, ale v této oblasti jsme bohužel velmi málo úspěšní. Jedinou výjimkou je náš nový generální partner firma Tescan Orsay Holding, která nám pomáhá zabezpečit náš cyklus abonentních koncertů.

V České republice existuje ještě jeden profesionální sbor, a to Pražský filharmonický sbor, který je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky a získává ročně asi trojnásobně vyšší částku ze státních dotací, což jim přejeme, ale vnímáme to již řadu let jako výraznou nespravedlnost.

Ročně odzpíváme asi osmdesát až devadesát koncertů, z toho asi polovinu u nás a polovinu v zahraničí, kde je o náš sbor velký zájem, a díky tomu existenčně – i když velmi obtížně – žijeme.Z koncertů vás známe jako člověka, ze kterého je neustále cítit ohromná energie. Kde ji ve svém věku pořád berete? Přejeme hlavně hodně zdraví! (Duškovi)

Jsem přesvědčen, že každý dobrý sbormistr nebo dirigent, má-li posluchači zprostředkovat hluboký hudební, ale i duchovní zážitek, musí vyzařovat pozitivní emoce a energii, kterou přenáší na své zpěváky a hudebníky, a tím vlastně působí i na posluchače. Je to úkol krásný, ale i náročný, podmíněný denní prací a dobrým zdravím, za které ve svém věku musím děkovat milému Pánu Bohu, protože si myslím, že hudební talent a schopnost zprostředkovat umělecké dílo na co nejvyšší možné úrovni posluchači je velký dar.

Za čtenáře Opery Plus děkujeme za vaše odpovědi.

Vizitka:
Petr Fiala (1943) vystudoval brněnskou konzervatoř (hra na klavír, kompozice, dirigování) a v roce 1971 ukončil JAMU ve třídě profesora Jana Kapra.

Jako skladatel byl v době studií ovlivněn dílem Arthura Honeggera, Bély Bartóka, Sergeje Prokofjeva, Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka. Po absolutoriu JAMU se zařadil mezi autory usilující o syntézu nových postupů (zejména zvukově barevných) s nejlepšími tradicemi klasiků dvacátého století. Díky citlivému sloučení tradice se současností nacházejí jeho skladby vděčné interprety i širokou posluchačskou odezvu. Z jeho díla jmenujme alespoň řadu vokálních a instrumentálních cyklů pro děti a mládež, množství skladeb sólových (pro klavír, akordeon, kytaru, housle, violoncello, trubku, trombón a tak dále), pět smyčcových kvartetů, řadu skladeb komorních, koncerty pro varhany, klavír, akordeon, violu a orchestr, tři symfonie, množství sborových cyklů, písňové cykly, oratoria a kantáty a dvě díla hudebně dramatická: balet Hořící kámen a celovečerní operu podle hry Františka Hrubína Kráska a zvíře.

Vedle činnosti pedagogické (byl profesorem brněnské Konzervatoře) a kompoziční (je autorem asi sto osmdesáti skladeb) se již čtyřicet pět let intenzivně věnuje činnosti sbormistrovské a dirigentské. Jako skladatel i jako dirigent je Petr Fiala laureátem řady národních i mezinárodních soutěží, působí jako lektor dirigentských kurzů i jako člen mezinárodních porot. Je zván jako hostující dirigent k našim i zahraničním orchestrům a sborům při provádění vokálně-instrumentálních skladeb. Patří na poli kompozičním i interpretačním k uznávaným osobnostem. Vyniká smyslem pro stavbu velkých ploch a jejich vnitřní kontrastnost. V roce 1990 založil Český filharmonický sbor Brno, který se pod jeho vedením propracoval mezi nejlepší evropská sborová tělesa.

V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti, která je úzce spjata se současnou duchovní hudbou a s kantátami k poctě českých národních patronů.

V roce 2013 obdržel Petr Fiala Cenu města Brna v oboru hudba za dlouholetou uměleckou činnost a reprezentaci města Brna.

(Zdroj: Český filharmonický sbor Brno)

www.choirphilharmonic.cz

Foto Petr Francán, Andreas Harbach, J. Prodělal, Český filharmonický sbor Brno

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat